پنج‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1386
سخنی از بزرگان

با سلام

دوست عزیز این اصل را همیشه سر لوحه زندگی خود قرار بده

چقدر فاصلة بین دو عمل دور است : عملى که لذتش مى رود و کیفر آن مى ماند ، و عملى که رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!

موفق باشی